20.000 Ft FELETT INGYENES SZÁLLÍTÁS!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen a jogaival, és a közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmával.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

SDH Trió Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 63. fszt.
Adószám: 25710926-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 285018
Bankszámlaszám:
11711003-21481855 E-mail: onebeer@onebeer.hu
Telefon: +36 (30) 932 0477

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.onebeer.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

onebeer@onebeer.hu
SDH Trió Kft. 1085 Budapest, József körút 63. fszt.
Telefon: +36 (30) 932 0477
Internet cím: www.onebeer.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben.
Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe

A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt, a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést.
Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Tájékoztató a honlap használatáról

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a “Vásárlás/Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelem” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a jobb felső sarokban látható „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően adhatja meg a rendeléshez szükséges információkat (Név, telefonszám, szállítási és számlázási cím, e-mail cím). Itt kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel üzletünkben), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. A fizetési módokról az ÁSZF “Fizetési módok” alpontjában tájékozódhat.

A rendelés áttekintése

A weboldal jobb oldalán található rendelés összesítő modulban ellenőrizheti a kosárba helyezett termékeket, illetve a bal oldalon tekintheti át korábban megadott adatainak helyességét. Amennyiben a megadott adatokon módosítana, úgy ezt megteheti. Az összesítésben feltüntetésre kerül a termékek bruttó ára és mennyisége. Ezt követően a bruttó végösszeg, az ÁFA tartalom és a szállítási díj. Szintén itt van lehetősége a “Megjegyzés” rovatban jeleznie minden olyan információt, melyet a rendeléssel kapcsolatban meg szeretne osztani velünk. A továbblépéshez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket. A “Megrendelem” gomb megnyomásával Ön elfogadja az összesítőben szereplő adatokat és elfogadja, hogy a rendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés esetleges utólagos módosítása kizárólag írásos formában, e-mailen keresztül lehetséges. Módosítási igényét az alábbi címre küldheti meg: onebeer@onebeer.hu

Visszaigazolás

Megrendelését email-ben igazoljuk vissza. Amennyiben a SDH Trió Kft. egyéb tájékoztatással nem szolgál, úgy a rendelésről kapott visszaigazoló e-mail a kiküldést követő 2 munkanapot követően automatikusan a rendelés hivatalos visszaigazolásának minősül, így a felek közötti szerződés ettől az időponttól tekinthető érvényesnek. A rendelés visszaigazoltnak tekinthető továbbá, ha a SDH Trió Kft. bármilyen egyéb írásos módon ismételten megerősíti a visszaigazolásban foglaltakat. A megrendelésben szereplő termékparaméterek (pl.: évjárat), illetve árak a rendszer által aktuálisan rögzített értékek, azonban a SDH Trió Kft. fenntartja a jogot, hogy a rendelés visszaigazolásában esetlegesen tévesen szereplő árat, illetve egyéb paramétert a hiba észlelését követően kijavítsa. A korrigálást követően a SDH Trió Kft. haladéktalanul értesíti a vásárlót az estleges változásról, mely tudatában a vásárló eldöntheti, hogy a módosított paraméterek és ár elfogadása mellett fenntartja rendelését, avagy attól minden további következmény nélkül eláll.

Viszonteladói tájékoztatás

Felhívjuk Vásárlóink szíves figyelmét, hogy kereskedésünk jövedéki termékek esetében jelenleg kizárólag kiskereskedelmitevékenységet folytat a webárhuházban. A kereskedésünk által kiállított számla az ÁFA visszaigénylésére alkalmas, azonban továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem, így ezen termékek nem értékesíthetőek tovább kiskereskedelmi forgalomban. A maximális rendelési mennyiség 10 liter.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

Fizetési módok

A webáruházban szereplő árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák az esetleges göngyölegek díját és a szállítási költséget.

Webshopunkban elérhető kedvezmények és akciók igénybevételének részletes feltételeiről megfelelő aloldalainkon tájékozódhat. Felhívjuk figyelmét, hogy webáruházunkban elérhető akciók és kedvezmények nem összevonhatók, kivéve ha az akciók feltételei erre külön módot nyújtanak. A webáruházunkban érvényben lévő akciók készleteink erejéig vagy azok visszavonásáig érvényesek. Egyes esetekben az áruház rendszere nem tudja a kedvezményeket külön kezelni, így a számla végösszege utólagosan korrigálásra szorulhat, melyről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben nem fogadja el a korrigált összeget úgy jogában áll elállni a megrendelésétől. Akcióink minden esetben, aktuális készletünk erejéig, vagy az akció visszavonásáig érvényesek.
A weboldalon közölt kedvezményes árak nem minden esetben vonatkoznak a mintaboltban történő előzetes megrendelés nélküli vásárlásokra, így azokat csak a webáruházban előzetes rendelést leadó Megrendelőink részére tudjuk biztosítani, bolti árainkról személyesen, mintaboltunkban tudnak tájékozódni.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát SDH Trió Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A rendelés leadása és termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árnövekedés vagy árcsökkenés a rendelés végösszegét nem érinti.
A SDH Trió Kft. fenntartja a jogot arra, hogy egyes rendelések tekintetében részben vagy egészben kizárólag előrefizetési lehetőséget biztosítson, melyről a megrendelőt levélben értesíti.

Készpénzes vagy kártyás fizetés

Önnek lehetősége van megrendelésének ellenértékét személyes átvétel alkalmával mintaboltunkban rendezni.

SDH Trió Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 63. fszt.
Adószám: 25710926-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 285018
E-mail: onebeer@onebeer.hu
Telefon: +36 (30) 932 0477

Nyitva: Hétfő-Csütörtök: 14:00-0:00

Péntek-Szombat: 14:00-2:00

Vasárnap: 14:00-0:00

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. Ebben az esetben a megrendelés ellenértékét a kézbesítést végző személynél készpénzben rendezheti.

Szállítással kapcsolatos költségek az egész országban

Webáruházunkban lehetősége van rendelését különböző átvételi és szállítási módokkal kérni.
A házhoz házhoz szállítás díja sávosan a súly függvényében változik.

A kiszállítást megelőző napon Ön SMS üzenet kap, melyben előre jelezzük, hogy a szállítás várható a következő munkanapon. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát, az utánvét összegét és a címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat telefonszámát, ahol a címzett felteheti kérdéseit a kiszállítással kapcsolatban.
A címzett tájékoztatást kap a csomag kézbesítésének reggelén is. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát, a kézbesítés várható idejét egy 3 órás időintervallumban (pl.: 8 – 11 óra között) és a futár közvetlen telefonszámát, akivel a címzett egyeztethet a kiszállítással kapcsolatban.
Ha a házhozszállítás meghiúsul, a Magyar Posta munkatársa másodszor is megkísérli a csomag átadását egy következő munkanapon.
Ha a kapcsolatot nem sikerül felvennünk, szerződésünk megszűnik, és megrendelését semmisnek tekintjük.

Átvételi módok, átvételi díjak

Fontos! Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a kiszállítás során a csomag vagy annak tartalma megsérülhet, illetve tartalma hiányosan kerülhet kézbesítésre, továbbá személyes átvétel esetén is előfordulhat, hogy tévedésből nem a rendelésben szereplő termék kerül átadásra.
Kérjük a csomag, illetve a kapott termékeket átvételekor kollégánk/kézbesítőnk/megbízott kézbesítőnk/árushelyi kollégánk/kézbesítési munkatárs jelenlétében győződjön meg a termékek sértetlenségéről mennyiségi és minőségi megfelelőségéről.
Amennyiben esetleg sérülést vagy hiányt tapasztal azt jelezze és minden esetben kérje hivatalos jegyzőkönyv felvételét. Hivatalos jegyzőkönyv hiányában sajnos az esetleges hiányért vagy sérülésért utólagosan felelősséget nem tudunk vállalni, amennyiben nem bizonyítható, hogy az már a feladáskor (pl.: gyártási hiba) létezett.

Futárszolgálat

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át. A kiszállítást a Magyar Posta Zrt. végzi. A futárszolgálat a kézbesítés napján SMS-t küld az Ön által megadott mobilszámra, melyben megküldi a feladott csomag azonosítóját és a központi telefonos elérhetőséget. Ezen információk birtokában tud egyeztetni a kézbesítés várható időpontjáról.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított minimum 2 nap és legfeljebb 15 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e- mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: SDH Trió Kft. 1085 Budapest, József körút 63. fszt.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát anak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.”

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az SDH Trió Kft. által a https://onebeer.hu web-címen üzemeltetett webshop látogatói számára

Az adatkezelési tájékoztató tartalma, megismerése és elfogadása

Ezen adatkezelési tájékoztató az SDH Trió Kft. által a https://onebeer.hu web-címen üzemeltetett webshop látogatói számára készült, abból a célból, hogy tájékoztatást adjon a webshoppal kapcsolatban megvalósuló személyes adatkezelések körülményeiről, valamint az érintetteket e vonatkozásban megillető jogokról.

A webshopba történő regisztrációkor valamint a kapcsolat oldalról történő üzenetküldésnél a webshop felhasználója az erre szolgáló chekbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával egyértelműen kijelenti, hogy ezen – felhasználáskor hatályos – adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, a személyes adatainak kezeléséhez önként, külső ráhatás és kényszer nélkül hozzájárul.

A webshop felhasználója az üzenet és / vagy e-mail elküldésével, mint ráutaló magatartással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a webshop üzemeltetője a részére küldött üzenetben és / vagy e-mailben szereplő személyes adatokat, az ezen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az adatkezelő felhívja továbbá a webshop felhasználójának figyelmét, hogy harmadik személy személyes adatait kizárólag akkor továbbítsa a számára, ha erre vonatkozóan az érintettől egyértelmű és igazolható felhatalmazás áll rendelkezésére, mivel harmadik személy adatainak, ilyen módon történő kezelésére az adatkezelő nem rendelkezik törvényes jogalappal. A törvényes jogalap nélkül az adatkezelő nem folytat adatkezelést, így a részére megfelelő jogosultság híján megküldött személyes adatokat késedelem nélkül és véglegesen törli.(A szükségtelen részeket törölni kell)

 • Az adatkezelő megnevezése, azonosító adatai és elérhetősége

Megnevezés: SDH Trió Kft.

Székhely: 1085 Budapest, József körút 63.

E-mail cím: onebeer@onebeer.hu

Telefonszám: +36 (30) 932 0477

Vezető tisztségviselő: Danku Tibor

Adószám: 25710926-2-42

Webtárhely szolgáltató: EZIT Kft. / 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.

 • A tájékoztatóban szereplő alapfogalmak

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni.

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
 • GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a.
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Kiemelt figyelemmel a 6.§-a);
 • Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Kiemelt figyelemmel a 155.§-a);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
 • Az adatkezelő adatvédelmi irányelvei

Az SDH TRIÓ Kft. – mint adatkezelő – azon belső folyamatait, melyek során magánszemélyek adatait kezeli, megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével,úgy alakította ki, illetve úgy folytatja, hogy azok maradéktalanul megfeleljenek a GDPR valamint az Info törvény rendelkezéseinek.

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gazdasági tevékenységének keretében, a napi gyakorlat során, ará vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok betartásával egyidejűleg,megvalósuljanak az adatvédelmi jogszabályok, illetőleg a belső adatvédelmi szabályzat rendelkezései is.

Az adatkezelő, az adatvédelmi tevékenységét úgy szervezi és folytatja, hogy az jogszerű, tisztességes, átlátható és pontos legyen, valamint hogy kizárólag az adatkezelés célja érdekében legszükségesebb adatokat, és csak a ténylegesen indokolt ideig kezelje. Az adatkezelő az adatkezelési folyamataita szükséges és indokolt mértékig bizalmasan kezeli, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az érintettek tájékoztatása az adatkezelésről történjen meg lehetőleg már az adatkezelés előtt, ha pedig erre nem lenne lehetőség, úgy az adatkezelés megkezdését követő első adandó alkalommal. Az adatkezelő fontosnak tartja továbbá, hogy ezen folyamatok során tett intézkedéseivel kapcsolatban mindenkor elszámoltatható legyen.

Az adatkezelő minden szükséges és ésszerű intézkedés megtesz annak érdekében, hogy véglegesen töröljön valamennyi olyan rendelkezésére bocsátott személyes adatot, melynek kezelésére vonatkozóan nem rendelkezik törvényes jogalappal. Az adatkezelő intézkedik továbbá arra is, hogy ezen személyes adatok illetéktelen harmadik fél számára ne kerüljenek továbbításra.

 • Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag az adatkezelő, valamint az adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat, csak azon szerződéses partnerei felé továbbítja, akiknek a továbbított adatok feldolgozása, illetve kezelése az adatkezelővel e célból kötött szerződés alapján kötelessége. Az adatkezelő a személyes adatok továbbítását megelőzően meggyőződött arról, hogy ezen szerződéses partnerei, illetőleg ezen szerződéses partnerei által folytatott adatkezelési, és adatfeldolgozási gyakorlat megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és belső szabályozóknak. Az adattovábbítás, illetve a szerződéses partner által folytatott adatkezelés, vagy adatfeldolgozás körülményei rögzítésre kerülnek a két fél között megkötött szerződésben. Ezen adattovábbítások ténye illetve körülményei az egyes adatkezelések részletezésének keretében kerülnek rögzítésre. (Tájékoztató 9. pont.)

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat, a fentiekben kifejtetteken túl, csak rendkívüli esetekben továbbítja, kizárólag az erre törvényileg feljogosított hatóságok számára, amennyiben ezt számára jogszabályok előírják, illetve erre vonatkozóan a hatóságok megkeresik. Ezen adattovábbításokról az adatkezelő külön nyilvántartást vezet.

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az általa rögzített elektronikus adatokat bizalmasan kezeli, a székhelyén (1085 Budapest, József körút 63.) tárolja. Az adatok tárolásához, illetve kezeléséhez az adatkezelő az EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.) tárhely szolgáltatását valamint Grósz Balázs E.V. (szh.: 2800 Tatabánya, Réti utca 22.1.em.3.) szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatkezelő az e-mail forgalmát a Google LLC. (szh.: USA 1600 AmphitheatrePkwy, Mountain View, CA 94043 szolgáltatón keresztül bonyolítja. Az adatok tárolásának módja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelel. Az adatok megfelelő biztonsági intézkedésekkel védettek.

A papír alapú adatbázisokban kezelt személyes adatokat az adatkezelő a székhelyén, 1085 Budapest, József körút 63.szám alatt tárolja. Az aktuálisan használaton kívül lévő adatbázisok elzárásra kerülnek. A tárolás helye megfelelő biztonsági intézkedésekkel, berendezésekkel, eszközökkel védett.

Az adatkezelő, és az ezen tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozó(k), elkötelezettek a kezelt adatok biztonságának védelmével kapcsolatban. Ezért az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységük során, a mindenkori korszerű technológiai színvonalnak, valamint az adatvédelmi szakmai ajánlásoknak és gyakorlatnak megfelelően – figyelemmel az adatkezelés jellegére, körülményeire, a megvalósítás költségeire, továbbá a számításba vehető kockázati tényezőkre – megteszik az összes lehetséges technikai és szervezési intézkedést a megfelelő szintű adatbiztonság garantálása érdekében

 • Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a tömör, átlátható és érthető tájékoztatáshoz. Ezen tájékoztatásnak könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően, valamint az érintett számára tökéletesen érthető nyelven megfogalmazva tartalmaznia kell az adatkezelés összes lényeges körülményét.

Az adatkezelő, amennyiben a személyes adatokat az érintettől szerezi be, úgy az adatok beszerzését megelőzően megadja az érintettnek a megfelelő tájékoztatást.

Amennyiben a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte be, azok megszerzését követő ésszerű határidőn, de legfeljebb egy hónapon belül megadja a megfelelő tájékoztatást az érintettnek.

Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják fel, akkor legkésőbb az érintettel való első kapcsolattartás alkalmával, ha pedig a személyes adatokat várhatóan más címzettel is közlik, akkor legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor meg kell adni az érintett számára a megfelelő tájékoztatást.

Amennyiben az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kér az adatainak kezelésével kapcsolatban őt megillető jogok érvényesüléséről, illetve az adatkezelés körülményeiről, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül számára a megfelelő tájékoztatást megadja. A kérelem összetettsége esetén ezen határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításának tényéről az érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben az adatkezelő a kérelemmel kapcsolatban nem tesz intézkedéseket, erről a kérelmezőt, az elmaradás okainak és az érintett panasztételi lehetőségének megjelölésével tájékoztatja.

A tájékoztatást és az ezzel kapcsolatos intézkedéseit az adatkezelőnek díjmentesen kell biztosítani. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen az ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy tájékoztatás nyújtásával, illetőleg intézkedések megtételével járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz, illetőleg az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: Az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, a címzettek, vagy a címzettek kategóriái, az adatok tárolásának tervezett időtartama, az érintett ezen fejezetben alább felsorolt adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az érintett panaszjoga. Továbbá ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó információról, annak tényéről, hogy automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás történt-e az adatkezelés során, illetőleg arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba továbbították-e.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező adatokat az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatok helyesbítésének kérése: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez és elfeledtetéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelőnek olyan személyes adatokat kell törölnie, melyet korábban nyilvánosságra hozott, úgy az összes tőle ésszerűen elvárható lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatot rajta kívül minden olyan adatkezelő is törölje, aki azt a nyilvánosságra hozatalt követően tőle átvette.

Az adatok törlésére az adatkezelőnek az érintett kérelme ellenére sincs lehetősége, ha az adatok további kezelésére az alábbi okok valamelyike miatt van szükség: A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, valamely az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, a népegészségügy területét érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi körülmények valamelyike teljesül: Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogi igényének érvényesítéséhez igényli azokat, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez illetőleg fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:Az érintett jogosult arra, hogy általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy az érintett által megkötött szerződésen alapul, illetőleg ha az adatkezelés automatizált módon történik. Ha ez technikailag megvalósítható az érintett kérheti, hogy az adattovábbítás közvetlenül az adatkezelők között történjen.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű, vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az ezen adatkezelésekkel kapcsolatban végzett profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ide értve a profilalkotást is), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik ezen adatkezelés ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatkezelésekre vonatkozó külön rendelkezések

A weboldal vonatkozásában megvalósuló személyes adatkezelésekkel kapcsolatban az érintett önkéntes hozzájárulása -16. életévét be nem töltött gyermek esetén – csak akkor és olyan mértékben tekinthető jogszerűnek, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét betöltött gyermek, azonban külön erre vonatkozó szülői engedély nélkül is önkéntes hozzájárulását adhatja a személyes adatainak ilyen módon történő kezeléséhez.

Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a 16 év alatti felhasználók esetén az adatkezeléshez való hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta-e meg, illetve engedélyezte-e.

 • Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatkezelésekre vonatkozó külön rendelkezések

A webshop vonatkozásában megvalósuló személyes adatkezelésekkel kapcsolatban az érintett önkéntes hozzájárulása -16. életévét be nem töltött gyermek esetén – csak akkor és olyan mértékben tekinthető jogszerűnek, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét betöltött gyermek, azonban külön erre vonatkozó szülői engedély nélkül is önkéntes hozzájárulását adhatja a személyes adatainak ilyen módon történő kezeléséhez.

Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a 16 év alatti felhasználók esetén az adatkezeléshez való hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta-e meg, illetve engedélyezte-e.

 • A webshop üzemeltetője által folytatott személyes adatkezelések
 1. A webshop ügyfeleivel történő levelezés során megvalósuló személyes adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: A webshop ügyfeleinek lehetősége van arra, hogy a webshop felületén található „kapcsolati formon”, vagy a feltüntetett e-mailes elérhetőségek valamelyikén tájékozódási, vagy ügyintézési céllal e-mail üzenetet küldjenek az adatkezelő (üzemeltető) számára. Az adatkezelő ezen e-maileket, az e tájékoztatóban megfogalmazott adatvédelmi belső szabályozása alapján kezeli.

Az adatkezelő az e-mail forgalmát a Google LLC. (szh.: USA 1600 AmphitheatrePkwy, Mountain View, CA 94043 szolgáltatón keresztül bonyolítja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja: A webshop ügyfeleivel történő kapcsolattartás, illetve az ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézés menetének biztosítása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, a levelezés tárgya és tartalma.

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.

Az adatok tárolásának határideje: A folyamatos levélváltást befejeztét követő 1 év, az ügyféladatok nyivántartásáig, illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig.

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: nem történik.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 1. A webshopban történő regisztrációval kapcsolatban folytatott adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása:A webshop ügyfeleinek bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében lehetősége van arra, hogy – az ehhez feltétlenül szükséges személyi adataik regisztrációs felületen történő megadását követően – regisztrálják magukat a webshopban. A regisztráció, illetve annak során a személyes adatok megadása, az adatkezelőre vonatkozó (4. pontban részletezett) jogszabályok betartása, illetőleg az adatkezelő jogos érdekeinek biztosítása érdekében szükséges. A regisztrált ügyfeleknek bármikor indokolás nélkül lehetőségük van a regisztráció ingyenes törlésére, melynek során a regisztráció alkalmával megadott személyes adataik a regisztrált felhasználók adatbázisából törlődnek. A regisztráció törlésével egyidejűleg az adatkezelő nem törli azon adatokat, melyek megőrzéséhez igazolható jogos érdeke fűződik, vagy melyek tárolását számára jogszabály írja elő. Az adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban megfogalmazott adatvédelmi belső szabályozása alapján kezeli.  A regisztrált ügyfeleknek awebshop üzemeltetője technikai információkat tartalmazó úgynevezett rendszerüzeneteket küldhet, mely üzenetek nem minősülnek hírlevélnek, illetve elektronikus direkt marketing szolgáltatásnak.

Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja:A webshoponkeresztül nyújtott (és regisztrációhoz kötött) szolgáltatások igénybevételének biztosítása.

A kezelt adatok köre:Név, e-mail cím, életkor, születési adatok, lakcím, település szintű lakcím, telefonszám, adószám, szállítási cím, cégnév.

Az adattárolás módja: elektronikus adatbázisban.

Az adatok tárolásának határideje: A webshopban történő regisztráció törléséig, illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére:nem történik.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 • A webshopon keresztül történővásárlással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: A webshop ügyfeleinek lehetőségük van arra, hogy regisztrációt vagy adataik megadását követően a webshopban vásároljanak. A webshopban történő vásárlással kapcsolatosan a személyes adatok megadására az erre szolgáló űrlap kitöltésével kerül sor. A vásárlás folyamata csak az ehhez szükséges személyes adatok megadásával mehet végbe.  A személyes adatok rögzítésére az internetes vásárlással kapcsolatos (4. pontban részletezett) jogszabályok betartása miatt, továbbá az adatkezelő jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség. A regisztrált ügyfeleknek bármikor indokolás nélkül lehetőségük van a regisztráció ingyenes törlésére, melynek során a regisztráció alkalmával megadott személyes adataik a regisztrált felhasználók adatbázisából törlődnek. A regisztráció törlésével egyidejűleg az adatkezelő nem törli azon adatokat, melyek megőrzéséhez igazolható jogos érdeke fűződik, vagy melyek tárolását számára jogszabály írja elő. Az adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban megfogalmazott adatvédelmi belső szabályozása alapján kezeli. A regisztrált ügyfeleknek a webshop üzemeltetője technikai információkat tartalmazó úgynevezett rendszerüzeneteket küldhet, mely üzenetek nem minősülnek hírlevélnek, illetve elektronikus direkt marketing szolgáltatásnak.

Amennyiben a webshopban történő vásárlás esetén elektronikus úton történő fizetésre kerül sor, úgy ehhez a webshop az alább megnevezett elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltatót veszi igénybe, mint szerződéses üzleti partnerét. Ezen szolgáltató a (4. pontban részletezett) vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. Az elektronikus fizetési folyamat során ezen szolgáltató a szükséges adatvédelmi tájékoztatást az érintettnek megadja. Az elektronikus fizetési szolgáltatás igénybevétele során a webshop üzemeltetője valamint az elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtó üzleti partnere között csak azon adatok továbbítása történik meg, melyek a szolgáltatás nyújtásához, illetve a vonatkozó jogszabályi (4. pontban részletezett) kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek részére történő értékesítés folyamatának biztosítása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, adóazonosító jele az értékesített termék, vagy szolgáltatás megnevezése, a fizetés módja, a kiszállítási cím.

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.

Az adatok tárolásának határideje: Az adatkezelő felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig, de a vonatkozó jogszabályok alapján, legalább a számla kiállítását követően 5+1 évig.

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére:Adattovábbítás történik az adatkezelő számára könyvelést végző Taxtika Audit Kft. (szh.:  2800 Tatabánya, Bárdos lakótelep 4/c.) számára, az értékesítéssel kapcsolatos könyvelési és kötelező adatszolgáltatási céljából, továbbá adattovábbítás történik az adatkezelő számára kiszállítási tevékenységet végző Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) számára a kiszállítási tevékenység elvégzése céljából.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 1. Ügyfelek számára végzendő kiszállítással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: A webshop vásárlóinaklehetőségük van arra, hogy az általuk megvásárolt termékkel kapcsolatban igénybe vegyék a webshop kiszállítási szolgáltatását. Ezen szolgáltatás igénybe vételéhez szükség van az érintett (vevő) által megadott kiszállítási címre, valamint a vevő azon adataira, melyen keresztül a webshop kiszállítást végző partnere az érintettel kapcsolatot tud tartani a kiszállítás végrehajtása érdekében. A webshopon keresztül a kiszállítással kapcsolatban megadott személyes adatokat a webshop továbbítja a kiszállítást végző partnere számára a kiszállítás végrehajtása érdekében. A webshop kiszállítást végző partnerei a vonatkozó (4. pontban részletezett) adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzik tevékenységüket. A kiszállítási szolgáltatás megkezdését megelőzően történő szolgáltatás lemondás esetén a webshop törli a kiszállítással kapcsolatos adatokat. Amennyiben ezen adatokat már továbbította a kiszállítást végző partnere felé, úgy gondoskodik arról, hogy az adatokat a kiszállítást végző partnere is törölje.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek számára értékesített termék kiszállítása, valamint az ezen tevékenységekkel kapcsolatban esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás biztosítása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma, a kiszállítási cím, az igénybe vásárolt termék megnevezése.

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.

Az adatok tárolásának határideje: Az adatkezelő felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig, de a vonatkozó jogszabályok alapján, legalább a számla kiállítását követően 5+1 évig.

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére:Adattovábbítás történik az adatkezelő számára könyvelést végzőTaxtika Audit Kft. (szh.:  2800 Tatabánya, Bárdos lakótelep 4/c.) számára, az értékesítéssel kapcsolatos könyvelési és kötelező adatszolgáltatási céljából, továbbá adattovábbítás történik az adatkezelő számára kiszállítási tevékenységet végző Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) számára a kiszállítási tevékenység elvégzése céljából.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 1. Garanciával kapcsolatos személyes adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: A webshop ügyfelei a vásárolt termékekkel kapcsolatos garanciális ügyeiket telefonon, e-mailben, postai úton, vagy személyesen intézhetik a webshop üzemeltetőjével (adatkezelő). Ezen ügyintézés során az adatkezelő rögzítheti, illetve szükség esetén üzleti partnerei felé továbbíthatja az ügyfelek azon személyes adatait, melyek az ügyintézés lefolytatásához nélkülözhetetlenek. Az ügyintézés során az adatkezelő részéről személyes adatok adattovábbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett abba előzetesen beleegyezet, illetveaz adatkezelő előzetesen meggyőződött arról, hogy az üzleti partnere megfelel a vonatkozó (4. pontban részletezett) adatvédelmi jogszabályoknak és az üzleti partnerével adatfeldolgozói, vagy adatkezelői szerződést kötött.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja: A garanciális ügyekkel kapcsolatos ügyintézés menetének biztosítása, illetve ezen ügyintézés során az ügyfelekkel történő kapcsolattartás biztosítása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma, az igénybe vett szolgáltatás (vásárolt termék) megnevezése, a garancia érvényesítésére okot adó körülmények.

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.

Az adatok tárolásának határideje: A garanciális ügyekkel kapcsolatos ügyintézés befejezését követő 1 év, illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig.

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére:Adattovábbítás történhet azon üzleti partner felé, mely partner a garanciális problémával kapcsolatban érintett.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 1. Beérkező panaszokkal kapcsolatos személyes adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: Az ügyfelek a webshopszolgáltatásaival kapcsolatos panaszaikkal telefonon, e-mailben, postai úton, vagy személyesen fordulhatnak a webshop üzemeltetőjéhez (adatkezelő). Ezen panaszokkal kapcsolatos ügyintézés során az adatkezelő rögzítheti, illetve szükség esetén üzleti partnerei felé továbbíthatja az ügyfelek azon személyes adatait, melyek az ügyintézés lefolytatásához nélkülözhetetlenek. Az ügyintézés során az adatkezelő részéről személyes adatok adattovábbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett abba előzetesen beleegyezet, illetve az adatkezelő előzetesen meggyőződött arról, hogy az üzleti partnere megfelel a vonatkozó (4. pontban részletezett) adatvédelmi jogszabályoknak és az üzleti partnerével adatfeldolgozói, vagy adatkezelői szerződést kötött.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek panaszaival kapcsolatos ügyintézés menetének biztosítása, illetve ezen ügyintézés során az ügyfelekkel történő kapcsolattartás biztosítása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma, az igénybe vett szolgáltatás (vásárolt termék) megnevezése, a panaszra okot adó körülmények.

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.

Az adatok tárolásának határideje: Az ügyfél panaszával kapcsolatos ügyintézés befejezését követő 1 év, illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig.

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére:Adattovábbítás történhet azon üzleti partner felé, mely partner a garanciális problémával kapcsolatban érintett.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 • A webshopban megadott telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: A weboldal üzemeltetője (adatkezelő) a weboldalon megadja azon telefonos elérhetőségeket, melyeken keresztül az üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatban az érdeklődők bővebb felvilágosítást, vagy szakmai tanácsokat kaphatnak. Ezen telefonos elérhetőségeken történő kapcsolatfelvétel főszabály szerint anonim és nem kötött személyes adatok megadásához. Azonban amennyiben az érintett ezt kifejezetten kéri, vagy ha az ügyintézéshez ez szükséges az üzemeltető képviselője a további ügyintézés érdekében rögzítheti az általa megadott személyes adatokat. A telefonbeszélgetések során az ügyfelek által az adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelő az indokolt esetekben, az ügymenet érdekében papír alapon és / vagy elektronikusan rögzíti és a papír alapú illetve elektronikus ügyfélnyilvántartásába kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja:  Az ügyfelek számára a kényelmes, gyors, hatékony és távolról történő ügyintézés lehetőségének a biztosítása, továbbá az ezen szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás biztosítása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma, az érintett által a telefonos kapcsolatfelvétel során közölt egyéb körülmények.

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.

Az adatok tárolásának határideje: A telefonos ügyintézés lezárultát követő év 12. hó 31-éig, vagy az ügyféladatok nyilvántartásáig, illetőleg az adatkezelő ezen tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek  érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig.

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: nem történik.

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem történik.

 

 • A weboldal felhasználóját érintő azon további adatkezelések megnevezése, melyekkel kapcsolatban külön tájékoztató készült

Az adatkezelő a webshopban használt cookiekkal (sütikkel) kapcsolatban a “Cookie kezelési tájékoztatóban” ad részletes tájékoztatást.

 • Az adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásra jutás után bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidensekről a törvényi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezet, melyben szereplő adatokat 5 évig őrzi. Az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Az adatvédelmi incidenssel érintettek körétés számát, az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidens időpontját, az adavédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az incidensről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét és főbb körülményeit, illetve az adatkezelő által az orvoslásra tett intézkedéseket.

Az érintettek tájékoztatását a felügyeleti hatóság is elrendelheti, ha mérlegelése alapján kialakult véleménye szerint az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár.

Az adatkezelőnek nem kell tájékoztatnia az érintette az adatvédelmi incidensről az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezen intézkedéseket az incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket (pl.: titkosítás), amelyek a hozzáférésre jogosulatlan személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az adatkezelő az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Jogorvoslati és kártérítési lehetőségek

Jogorvoslat:

Amennyiben az adatkezelés érintettjének panasza merül fel a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, célszerű azt elsődlegesen az adatkezelő felé jelezniük az ügy mihamarabbi tisztázása, illetve békés úton történő rendezése érdekében.

Emellett minden érintett jogosult arra, hogy abban az esetben, ha megítélése szerint az adatkezelő személyes adatainak kezelése során megsértette a rá vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, panaszt tegyen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál. Továbbá minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Valamint minden érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, abban az esetben, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait, az adatvédelmi jogszabályok be nem tartásával megsértették.

Kártérítés:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az adatvédelmi jogszabályokat sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

Bírósági jogorvoslatra az adatkezelő székhelye szerinti Járásbíróságnál kezdeményezhető.

Budapest, 2018. 12.04.

Danku Tibor

ügyvezető